Hubomag: Pompy ciep?a

Pompy ciep?a

Pompa Ciep?a Hubomag jest najbardziej nowoczesnym, komfortowym, tak?e ekonomicznym rozwi?zaniem w ogrzewaniu budynków. Jest to propozycja dla osób ceni?cych pi?kno, estetyk?, czysto??, bezpiecze?stwo (bez zmartwie? o dorzucanie w?gla, wybuch gazu, ?zapach? oleju).

Czy wiesz, ?e dzi?ki zastosowaniu nowoczesnej technologii, przy pomocy pompy ciep?a Hubomag, ogrzewaj?c dom , basen, rezydencj?, obiekt przemys?owy; wykorzystuje si? energie odnawialn?. Najwy?ej 20-25% energii potrzebnej do pracy pompy ciep?a pobierane jest z sieci elektrycznej. Pompa ciep?a nie emituje spalin, co w konsekwencji nie wp?ywa szkodliwie na ?rodowisko naturalne. Je?eli ?w pakiecie? zastosujemy ogrzewanie pod?ogowe, unikamy montowania szpetnych kaloryferów i zapewniamy o wiele wy?szy komfort, a ciep?a pod?oga pozwala nam na swobodne chodzenie po domu bez obawy o przezi?bienie. Pompa ciep?a dzi?ki swoim unikalnym zaletom (taniej eksploatacji, bezobs?ugowo?ci, niezawodno?ci) zyskuje coraz wi?ksz? popularno??, a w budynku inteligentym jest warunkiem koniecznym.

Bezpiecze?stwo, najwy?sza jako??, tradycja...

fot.: dom.pl

Codzienna eksploatacja Pompy Ciep?a Hubomag nie wymaga ?adnego wysi?ku: wystarczy raz wybra? preferowan? temperatur? ciep?ej wody oraz temperatur? w pomieszczeniu, a nast?pnie w prosty sposób wprowadzi? dane do sterownika i zapomnie? o sprawie, nic si? nie brudzi, nic nie trzeba uzupe?nia?, niczego nie trzeba: zamawia?, sprawdza? poziomu, mo?na cieszy? si? ciep?em emanuj?cym od pod?ogi i ekologicznie u?ytkowa? ciep?? wod? p?yn?c? z kranu.


Pompy ciep?a w teorii i w praktyce

Czy pompa ciep?a si? op?aca?

Otrzymujemy wiele zapyta?, o koszt zainstalowania i koszt eksploatacji uk?adu grzewczego z wykorzystaniem pompy ciep?a ! Pytania dotycz? budynków nowych, a tak?e modernizacji istniej?cych uk?adów grzewczych. Z oblicze? i do?wiadcze? wynika niezbicie jedno: uk?ad z pomp? ciep?a nie musi by? ?z definicji? ta?szy w eksploatacji, od innych uk?adów!. Trudno jest u?o?y? wzór ?na op?acalno?? stosowania? pompy ciep?a, wiadomo jednak...

Czytaj wi?cej...

Wysokotemperaturowe pompy ciep?a - NOWO??

To w jaki sposób b?dzie dostarczane ciep?o do pomieszcze?, jest jednym z najwa?niejszych elementów warunkuj?cych ekonomiczne dzia?anie systemu grzewczego z pomp? ciep?a. Im ni?sza temperatura odbioru ciep?a, tym eksploatacja jest ta?sza. Nie zawsze jednak, mo?liwe jest wykonanie instalacji z niskotemperaturowym odbiorem ciep?a. Z tak? sytuacj? spotykamy si? zazwyczaj przy modernizacji instniej?cych ju? instalacji. Dlatego, aby uzyska? komfort cieplny i mo?liwie niski koszt eksploatacji, stworzyli?my now? wyskotemperaturow? serie pomp ciep?a.

Czytaj wi?cej...

Modu?y ch?odzenia

Urz?dzenie wspó?pracuj?ce z pomp? ciep?a. Dzi?ki niemu uzyskasz komfortow? temperatur? w pomieszczeniu w upalne dni.

Czytaj wi?cej...Pompy ciep?a

Op?acalno?? stosowania pompy ciep?a!

Otrzymujemy wiele zapyta?, o koszt zainstalowania i koszt eksploatacji uk?adu grzewczego z wykorzystaniem pompy ciep?a !

Pytania dotycz? budynków nowych, a tak?e modernizacji istniej?cych uk?adów grzewczych. Z oblicze? i do?wiadcze? wynika niezbicie jedno: uk?ad z pomp? ciep?a nie musi by? ?z definicji? ta?szy w eksploatacji, od innych uk?adów !. Trudno jest u?o?y? wzór ?na op?acalno?? stosowania? pompy ciep?a, wiadomo jednak dok?adnie wp?ywa na koszt eksploatacji takiego uk?adu grzewczego !

Rozwa?my nieco kontrastowe przyk?ady zapotrzebowania na ciep?o:

  1. Podgrza? 1 l wody od temperatury 30 st.C do temp. 50 st.C
  2. Podgrza? 20 l wody od temp 30 st.C do temperatury 31 st.C
Uwa?ny czytelnik z pewno?ci? zauwa?y ?e do tych dwóch zada? zu?yje si? tak? sam? ilo?? ciep?a ! (oczywi?cie zak?adaj?c warunki idealne). St?d wniosek ?e je?eli energi? do tych zada? czerpa? b?dziemy z: sieci elektrycznej, spalenia; oleju opa?owego, gazu przewodowego, propanu, ... , to w ka?dym z tych przypadków koszt paliwa dla obu przypadków b?dzie praktycznie identyczny ! (tyle samo ciep?a = taki sam koszt !).

Je?eli natomiast zadania takie powierzy? pompie ciep?a, to ... oka?e si? ?e drugie zadanie wykonane zostanie znacznie taniej (ok. 2 razy, ale w tym przypadku zale?y to jeszcze od innych czynników; n.p. temperatury dolnego ?ród?a !).

Wyt?umaczenie tego zjawiska wynika z odmiennych zasad dzia?ania pompy ciep?a, jest ona maszyn? termodynamiczn?, nie ma tam ?adnego spalania, a odbiorc? energii z zewn?trz ? elektrycznej jest g?ównie silnik spr??arki, tak?e inne uk?ady pomocnicze: pompy obiegowe, uk?ady sterowania. Ogólnie rzecz bior?c ka?da maszyna cieplna musi stosowa? si? do równania Carnot?a (równanie Carnot?a opisuje idealn? maszyn? ciepln? o sprawno?ci mechanicznej 100% (i termodynamicznej zale?nej wy??cznie od temperatur !), dla przypomnienia sprawno?? termodynamiczna silnika samochodowego mo?e by? od ok. 30% do nawet ok. 50%, sprawno?? du?ej elektrowni w?glowej to ok. 50% !). Opisane urz?dzenia s?u?? do zamiany energii zawartej w paliwie na energie odpowiednio: mechaniczn?, b?d? elektryczn?. Pompie ciep?a stawiamy nieco inne zadanie: ma ona przenie?? ciep?o (to te? energia) z miejsca o ni?szej temperaturze (n.p. ok. 0 st.C) do miejsca o temperaturze zdecydowanie wy?szej n.p. naszego domu (n.p. 22 st.C), lub naszej wody do k?pieli (n.p. 50 st.C)

Nie wnikaj?c w szczegó?y, dzia?anie pompy ciep?a porówna? mo?na do windy podnosz?cej ci??ar; Pompa ciep?a ?podnosi? ciep?o ? na wy?sz? temperatur?, zu?ywaj?c przy tym ? podobnie jak winda energi?, tu: na poruszanie silnika spr??arki). Oczywi?cie im wy?ej podnosi, tym wi?cej energii musi zu?y? (prawie liniowo). Czyli w przeciwie?stwie do tradycyjnego systemu ogrzewania, koszt ogrzewania za pomoc? pompy ciep?a silnie zale?y od temperatury odbioru ciep?a !!! I jest tym wi?kszy im jest ona wi?ksza !

Zatem dla obni?enia kosztu ogrzewania domu za pomoc? pompy ciep?a nale?y zastosowa? jak najni?sz? temperatur? odbioru ciep?a

Jak wiemy z fizyki ciep?o z ?w?asnej woli? przemieszcza si? z cia?a cieplejszego do ch?odniejszego (od grzejnika do powietrza w pokoju, z domu na zewn?trz), ale co zrobi? gdy ró?nica temperatur jest niewielka ? Mo?na do kaloryfera do??czy? wentylatorek by zintensyfikowa? przep?yw powietrza (klimakonwektor), mo?na tak?e powi?kszy? powierzchni? wymiany ciep?a, u?ywaj?c jako wymiennika ca?ej powierzchni pod?ogi i/lub ?cian ! (ogrzewanie pod?ogowe, ?cienne). Istniej? ju? w Kraju domy z ogrzewaniem o temperaturze maks. do 33 st.C ! To ju? jest w zasadzie wszystko co w tym kierunku mo?emy zrobi? i nie ?przedobrzy?? . Mamy ju? dobry niskotemperaturowy odbiór ciep?a, nale?y jednak zwróci? uwag? na jeszcze jeden szczegó? i wnioski z niego p?yn?ce: W klasycznym ogrzewaniu temperatura zasilania i powrotu ró?ni? si? od siebie o 15 ? 20 st.C, a z uwagi na nisk? w tym wypadku temperatur? zasilania, a tak?e poprawn? prac? uk?adu ch?odniczego pompy ciep?a nale?y przyj?? ?e, temperatura powrotu powinna by? o 4 ? 5 st.C ni?sza ni? zasilania ! Wynika z tego bardzo wa?na zale?no??: pr?dko?? przep?ywu czynnika musi by? 3- 4 razy wy?sza ! (czyli ?grubsze? oberrury, mocniejsze pompy obiegowe, pod?ogówka typowa, ale rurki w pod?odze co ok. 10 cm).

Ze stosowania ogrzewania pod?ogowego niskotemperaturowego wynika jeszcze jeden wniosek: nie nale?y stosowa? uk?adów obni?e? temperatury; pod?oga jest masywna i nie zd??y zareagowa? (czas reakcji pod?ogi to kilka ? kilkana?cie godzin), mo?na natomiast wykorzystywa? pod?og? jako akumulator ciep?a i ??adowa?? j? ciep?em w czasie obowi?zywania ta?szej taryfy na energi? elektryczn? ! ? mo?e to da? wymierne oszcz?dno?ci !

Oczywi?cie wa?na jest te? temperatura dolnego ?ród?a ? miejsca sk?d pompa ciep?a pobiera ciep?o. Temperatura ta dla powinna by? jak najwy?sza. W warunkach krajowych prawie zawsze udaje si? skonstruowa? dolne ?ród?o, tak by jego temperatura by?o co najmniej wi?ksza od 0 st.C.

Do dzi? typowym urz?dzeniem s?u??cym do ogrzewania domów, tak?e innych obiektów jest kocio? spalaj?cy paliwo (gaz, olej op. drewno), ogrzewaj?cy wod?, a nast?pnie kaloryfery.

By jednak kaloryfery nie by?y zbyt wielkie i kosztowne przyjmuje si? ?e temperatura wody na wej?ciu/wyj?ciu do kaloryfera by?a n.p. 70/50 st. C , taka temperatura, nie jest ju? odczuwana jako nieprzyjemnie gor?ca, wielko?? kaloryferów jest jeszcze do przyj?cia, a spalanie i wymiana ciep?? w kotle zachodzi w?a?ciwie.


Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne b??dy prosimy zg?asza? pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2012 :: Wszelkie prawa zastrze?one ::